MiDNA Brand Ambassadors

Sno Name Mobile Video
Testimonial
Written
Testimonial
Ratings City State
1 Leela PalChaudhuri 9841075442 19 58 4.4 / 5 Chennai Tamil Nadu
2 Bhuvana Pashupathi 9176544899 19 6 4.2 / 5 Chennai Tamil Nadu
3 Priya Chhabra 8377021211 6 15 3.9 / 5 New Delhi Delhi
4 Dr Lakshmikanth C 9493857214 10 7 4.0 / 5 Bangalore Karnataka
5 Sunny Nagpal 9818000714 7 5 4.0 / 5 Coimbatore Tamil Nadu
6 N Radhakrishnan 9843473659 3 7 4.4 / 5 Madurai Tamil Nadu
7 SEEMA 9876739567 2 9 4.4 / 5 Amritsar Punjab
8 Latha P 8825495487 12 0 0.0 / 5 Coimbatore Tamil Nadu
9 Sajeena Shanavas 9894661104 3 0 0.0 / 5 Coimbatore Tamil Nadu
10 I SQUARE (MNK) 8870707444 1 0 0.0 / 5 Trichy Tamil Nadu
11 Rachana Mittal 9841122034 0 5 4.6 / 5 Chennai Tamil Nadu
12 Dr. Sb. Shakthi Vijayan 9901777978 0 3 4.0 / 5 Coimbatore Tamil Nadu
13 AavishkarA (Anil B+) 9880275045 0 2 4.5 / 5 Bengaluru Karnataka
14 Panchapakesan 9362927333 0 0 0.0 / 5 Tirupur Tamil Nadu
15 AKHSHARAM (Krithika) 9865732398 0 0 0.0 / 5 Namakkal Tamil Nadu
16 Dhivya Kannan 9600042134 0 0 0.0 / 5 Chennai Tamil Nadu
17 Malini Chandramani +255 684 666 999 0 0 0.0 / 5 Bengaluru Karnataka