MiDNA IKIGAI Experts Network

Sno Name Mobile City State Video Written Ratings
1 Leela PalChaudhuri 9841083734 Chennai Tamil Nadu 22 66 4.4 / 5
2 Bhuvana Pashupathi 9176544899 Chennai Tamil Nadu 25 7 4.3 / 5
3 Priya Chhabra 8377021211 New Delhi Delhi 10 15 3.9 / 5
4 Seema Kamal (TPF) 9876739567 Amritsar Punjab 5 12 4.6 / 5
5 Vanithasri UV 7010559655 Udmalpet Tamil Nadu 14 1 4.0 / 5
6 Jeyalakshmi S 7904214079 Komarapalayam Tamil Nadu 1 2 4.0 / 5
7 LD Boopalan 9500954849 Coimbatore Tamil Nadu 1 0 0.0 / 5
8 Rachana Mittal 9841122034 Chennai Tamil Nadu 0 8 4.6 / 5
9 AavishkarA (Anil B+) 9880275045 Bengaluru Karnataka 0 2 4.5 / 5
10 Punithavathi C 9047522000 Coimbatore Tamil Nadu 0 1 5.0 / 5
11 Brindha B 9840336003 Coimbatore Tamil Nadu 0 0 0.0 / 5
12 Sumesh Chandran 9843356002 Coimbatore Tamil Nadu 0 0 0.0 / 5
13 Suresh R 9944210974 Trichy Tamil Nadu 0 0 0.0 / 5
14 Sreedevi A 9345514019 Coimbatore Tamil Nadu 0 0 0.0 / 5
15 Mangalambika. G 8940777350 Kangeyam Tamil Nadu 0 0 0.0 / 5
16 Krithika Y 9962211168 Chennai Tamil Nadu 0 0 0.0 / 5
17 Shweta Nautyal 9990937120 Gurgaon Haryana 0 0 0.0 / 5
18 Dr Anjalin Anbarasi.J 9952845534 Trichy Tamil Nadu 0 0 0.0 / 5
19 Dr. (Mrs) Pankaj P 8899581344 Jammu Jammu and Kashmir 0 0 0.0 / 5
20 Prabha M 9443682406 Coimbatore Tamil Nadu 0 0 0.0 / 5
21 Panchapakesan 9362927333 Tirupur Tamil Nadu 0 0 0.0 / 5
22 Bartika Sharma 6266044430 Jabalpur Madhya Pradesh 0 0 0.0 / 5
23 Ravi P 9840083132 Chennai Tamil Nadu 0 0 0.0 / 5
24 Hari Balakrishnan 7904974726 Bengaluru Karnataka 0 0 0.0 / 5
25 Vanitha P (HLH) 9884969997 Chennai Tamil Nadu 0 0 0.0 / 5